Aktualności

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI

By Kwiecień 12, 2023 No Comments

Działając jako Zarząd spółki Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000887461, posiadająca NIP: 9452242976, REGON: 388366000, kapitał zakładowy w wysokości 2 574 810,00 zł, w całości opłacony, dalej jako „Spółka”, wobec informacji o bliżej niesprecyzowanym podmiocie podszywającym się pod firmę Spółki, oferującym m.in. kryptowaluty oraz możliwość uczestniczenia na rynku Forex, Spółka zaleca daleko posuniętą ostrożność. W przypadku pojawienia się u Państwa podejrzeń, co do prawdziwości danych osoby kontaktującej się w imieniu Spółki, uprzejmie proszę o kontakt pod numerem +48 733 113 193 lub wiadomość mailową skierowaną na adres: biuro@gravier.pl .

Wobec wskazanych wyżej informacji Spółka jednocześnie oświadcza, że Spółkę łączy umowa z Domem Maklerskim BDM S.A. umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, który
prowadzony jest na podstawie art. 3281 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych. Przedmiotowa umowa ma charakter obligatoryjny dla spółek akcyjnych polega na technicznym rejestrowaniu
akcjonariuszy tychże spółek.

Dom Maklerski BDM S.A. nie świadczy dla Spółki żadnych innych usług, w tym usług doradztwa czy też pośrednictwa w transakcjach na akcjach Spółki. Dom Maklerski BDM S.A.
nie skupuje ani nie pośredniczy w żadnym skupie akcji Spółki. Dom Maklerski BDM S.A. na mocy zawartej umowy podejmuje jedynie czynności techniczne związane z prowadzeniem
rejestru akcjonariuszy dla Spółki.

Załącznik – Podpisane elektronicznie oświadczenie.

Leave a Reply